پرینت جزئیات
: تلفن 021-88558004 : آدرس خیابان بهشتی (عباس آباد) بعد از بخارست پلاک 410
اطلاعات تور
نوع تور تفریحی کد تور 20181126 نام تور تور استانبول 14 به 17 دی تعداد شب 3 مقصد نهایی ایرلاین ترکیش وضعیت سفر در حال اجرا تخفیف باشگاه 3% اعتبار تور میلادی : 2019/01/04 شمسی : 1397/10/14 روزهای حرکت همه روزه
هتل قیمت به ریال
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
GRAND LIZA()هتل GRAND LIZA (BB)
37,500,000
28,900,000
28,900,000
27,900,000
28,900,000
BLUE WAY HISTORICAL()هتل BLUE WAY HISTORICAL (BB)HARBIYE
42,000,000
31,500,000
31,500,000
30,500,000
31,500,000
CITY CENTER()هتل CITY CENTER (BB)TAKSIM
44,500,000
32,900,000
32,900,000
31,900,000
32,900,000
FERONYA()هتل FERONYA (BB)TAKSIM
46,500,000
33,900,000
33,900,000
32,900,000
32,900,000
GOLDEN PARK()هتل GOLDEN PARK (BB)TAKSIM
48,500,000
34,900,000
34,900,000
33,900,000
34,900,000
SURMELI()هتل SURMELI (BB)BESIKTAS
49,500,000
35,500,000
35,500,000
34,500,000
35,500,000
GOLDEN AGE()هتل GOLDEN AGE (BB)TAKSIM
49,500,000
35,500,000
35,500,000
34,500,000
35,500,000
KONAK()هتل KONAK (BB)HARBIYE
50,500,000
36,000,000
36,000,000
35,000,000
36,000,000
GRAND HALIC()هتل GRAND HALIC (BB)SISHANE
50,500,000
36,000,000
36,000,000
35,000,000
36,000,000
GRAND OZTANIK()هتل GRAND OZTANIK (BB)TAKSIM
52,500,000
37,000,000
37,000,000
36,000,000
37,000,000
AVANTGRAND TAKSIM()هتل AVANTGRAND TAKSIM (BB)
54,500,000
38,500,000
38,500,000
37,500,000
38,500,000
DEDEMAN()هتل DEDEMAN (BB)BESIKTAS
58,900,000
39,900,000
39,900,000
38,900,000
39,900,000
GRAND CEVAHIR()هتل GRAND CEVAHIR (BB)SISLI
58,900,000
39,900,000
39,900,000
38,900,000
39,900,000
BIZ CEVAHIR()هتل BIZ CEVAHIR (BB)GAYRATTEPE
58,900,000
39,900,000
39,900,000
38,900,000
39,900,000
LARES PARK()هتل LARES PARK (BB)TAKSIM
59,900,000
40,900,000
40,900,000
39,900,000
40,900,000
TITANIC CITY()هتل TITANIC CITY (BB)TAKSIM
60,900,000
41,900,000
41,900,000
40,900,000
41,900,000
Point Taksim()هتل Point Taksim (BB)
61,900,000
42,900,000
42,900,000
41,900,000
42,900,000
THE MARMARA()هتل THE MARMARA HARBIYE
91,300,000
62,900,000
62,900,000
61,900,000
62,900,000
CVK PARK BOSPHORUS()هتل CVK PARK BOSPHORUS (BB)TAKSIM
91,300,000
64,900,000
64,900,000
63,900,000
63,900,000
هتل قیمت به ریال

GRAND LIZA()هتل GRAND LIZA (BB)

یک تخته 37,500,000
دو تخته 28,900,000
نفر سوم 28,900,000
کودک 6-2 27,900,000
کودک 12-6 28,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BLUE WAY HISTORICAL()هتل BLUE WAY HISTORICAL (BB)(HARBIYE)

یک تخته 42,000,000
دو تخته 31,500,000
نفر سوم 31,500,000
کودک 6-2 30,500,000
کودک 12-6 31,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CITY CENTER()هتل CITY CENTER (BB)(TAKSIM)

یک تخته 44,500,000
دو تخته 32,900,000
نفر سوم 32,900,000
کودک 6-2 31,900,000
کودک 12-6 32,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

FERONYA()هتل FERONYA (BB)(TAKSIM)

یک تخته 46,500,000
دو تخته 33,900,000
نفر سوم 33,900,000
کودک 6-2 32,900,000
کودک 12-6 32,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GOLDEN PARK()هتل GOLDEN PARK (BB)(TAKSIM)

یک تخته 48,500,000
دو تخته 34,900,000
نفر سوم 34,900,000
کودک 6-2 33,900,000
کودک 12-6 34,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SURMELI()هتل SURMELI (BB)(BESIKTAS)

یک تخته 49,500,000
دو تخته 35,500,000
نفر سوم 35,500,000
کودک 6-2 34,500,000
کودک 12-6 35,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GOLDEN AGE()هتل GOLDEN AGE (BB)(TAKSIM)

یک تخته 49,500,000
دو تخته 35,500,000
نفر سوم 35,500,000
کودک 6-2 34,500,000
کودک 12-6 35,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

KONAK()هتل KONAK (BB)(HARBIYE)

یک تخته 50,500,000
دو تخته 36,000,000
نفر سوم 36,000,000
کودک 6-2 35,000,000
کودک 12-6 36,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND HALIC()هتل GRAND HALIC (BB)(SISHANE)

یک تخته 50,500,000
دو تخته 36,000,000
نفر سوم 36,000,000
کودک 6-2 35,000,000
کودک 12-6 36,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND OZTANIK()هتل GRAND OZTANIK (BB)(TAKSIM)

یک تخته 52,500,000
دو تخته 37,000,000
نفر سوم 37,000,000
کودک 6-2 36,000,000
کودک 12-6 37,000,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

AVANTGRAND TAKSIM()هتل AVANTGRAND TAKSIM (BB)

یک تخته 54,500,000
دو تخته 38,500,000
نفر سوم 38,500,000
کودک 6-2 37,500,000
کودک 12-6 38,500,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DEDEMAN()هتل DEDEMAN (BB)(BESIKTAS)

یک تخته 58,900,000
دو تخته 39,900,000
نفر سوم 39,900,000
کودک 6-2 38,900,000
کودک 12-6 39,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND CEVAHIR()هتل GRAND CEVAHIR (BB)(SISLI)

یک تخته 58,900,000
دو تخته 39,900,000
نفر سوم 39,900,000
کودک 6-2 38,900,000
کودک 12-6 39,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BIZ CEVAHIR()هتل BIZ CEVAHIR (BB)(GAYRATTEPE)

یک تخته 58,900,000
دو تخته 39,900,000
نفر سوم 39,900,000
کودک 6-2 38,900,000
کودک 12-6 39,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LARES PARK()هتل LARES PARK (BB)(TAKSIM)

یک تخته 59,900,000
دو تخته 40,900,000
نفر سوم 40,900,000
کودک 6-2 39,900,000
کودک 12-6 40,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TITANIC CITY()هتل TITANIC CITY (BB)(TAKSIM)

یک تخته 60,900,000
دو تخته 41,900,000
نفر سوم 41,900,000
کودک 6-2 40,900,000
کودک 12-6 41,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

Point Taksim()هتل Point Taksim (BB)

یک تخته 61,900,000
دو تخته 42,900,000
نفر سوم 42,900,000
کودک 6-2 41,900,000
کودک 12-6 42,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

THE MARMARA()هتل THE MARMARA (HARBIYE)

یک تخته 91,300,000
دو تخته 62,900,000
نفر سوم 62,900,000
کودک 6-2 61,900,000
کودک 12-6 62,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CVK PARK BOSPHORUS()هتل CVK PARK BOSPHORUS (BB)(TAKSIM)

یک تخته 91,300,000
دو تخته 64,900,000
نفر سوم 64,900,000
کودک 6-2 63,900,000
کودک 12-6 63,900,000
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر گشت شهری هرشهر با ناهار ، بازدید از تمام مناطق توریستی تمامی شهر
توضیحات

ساعت پرواز : رفت : 03:10 ، برگشت : 02:10